ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ακαδημία Αθηνών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες ειδικές σπουδές, από τα έσοδα κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται.
Οι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν προκήρυξης, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι σπουδών, το ποσό και η διάρκεια της υποτροφίας, ο αριθμός των υποτροφιών, η διαδικασία επιλογής και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που προβλέπει η συστατική πράξη του κληροδοτήματος και η σχετική με τα κληροδοτήματα νομοθεσία.


Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ή την ημέρα επιλογής δύο (2) φορές σε δύο (2) εφημερίδες κατά προτίμηση ημερήσιες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα στην προκήρυξη ημέρα έναρξης του διαγωνισμού (ή την ημέρα επιλογής προκειμένου για διαδικασία χωρίς διαγωνισμό).


Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται κατά κανόνα με γραπτό διαγωνισμό αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επιλογής άνευ διαγωνισμού, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Μεταξύ των γενικών προϋποθέσεων συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής είναι η κατοχή εκ μέρους των υποψηφίων απολυτηρίου λυκείου (προκειμένου για υποτροφία που αφορά προπτυχιακές σπουδές) ή πτυχίου τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου (προκειμένου για υποτροφία που χορηγείται για μεταπτυχιακές σπουδές), με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".


Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή και να μην έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση συγκεκριμένα κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας). Οι κλάδοι σπουδών, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, καθορίζονται από τη θέληση των δωρητών, οι οποίοι διαθέτουν στην Ακαδημία τις περιουσίες τους με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών.


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στα Γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών (αρμόδια: κα Ελένη Αρμένη, Σόλωνος 84- 5ος όροφος, τηλ. 210 36.64.736) και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών.

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...